Full de pre-inscripció

EQUIP

 

DADES JUGADOR

NOM  COGNOMS

D.N.I..  

ADREÇA 

POBLACIO   PROVINCIA  

C.P.    TELEF.    MOBIL   E-MAIL  

 DATA NAIXEMENT  LLOC DE NAIXEMENT

NUMERO SEGURETAT SOCIAL  

*NOM I COGNOMS TUTOR/A  

*TELF.TUTOR/A    *MOBIL TUTOR/A  *E-MAIL TUTOR/A 

* A totas les categories inferiors a Sèniors haurà de constar nom, cognos, telèfons i mail del tutor/a.

 

COMENTARIS:

 

Obligatori acceptar.

DATA : Barcelona,  

 

Vostè té dret a la informació que li concerneix, recopilada al nostre fitxer i cancel·lar-la o rectificar-la si és errònia (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre).