Full d'inscripció

EQUIP

CÀRREC

 

DADES PERSONALS

NOM  COGNOMS

D.N.I..  

ADREÇA 

POBLACIO   PROVINCIA  

C.P.    TELEF.    MOBIL   E-MAIL  

 DATA NAIXEMENT  LLOC DE NAIXEMENT

NUMERO SEGURETAT SOCIAL  

 

 

COMENTARIS:

 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

CAIXA/BANC:  

Nº COMPTE IBAN 

TITULAR DEL COMPTE  

 

DATA : Barcelona,  

 

Vostè té dret a la informació que li concerneix, recopilada al nostre fitxer i cancel·lar-la o rectificar-la si és errònia (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre).